Dr Obrad Đurić

Klinika za urgentu medicinu – VMA

Rođen 07.07.1981. u Bogradu gde je završio osnovnu i medicinsku školu. Medicinski fakultet u Beogradu upisao 2000. g i završio 2006. sa prosečnom ocenom 8,9. Zaposlen u Vojsci od 2007. nakon ŠRO. Upravnik garnizonske ambulante u Pa do 2013. Na specijalizaciji iz interne medicine na VMA od 2013. do 2018. Od 2018. stalno zaposlen na Klinici za urgentnu internu medicinu, Odeljenje intenzivne terapije. 2021. položen subspecijalistički ispit iz kardiologije: Interventne metode u lečenju bolesti aortnog zalistka.

Sfera interesovanja: akutni koronarni sindrom, invazivna kardiološka dijagnostika i lečenje.

  • Kardiološki preglegled
  • Analiza 24h EKG Holter monitoringa
  • Analiza ostalih oblika EKG monitoringa (uključujući i jednokanalne EKG sa ličnih monitoringa
  • Interpretacija testa fizičkim opterećenjem
  • Analiza 24h  Holter pritiska
  • UZ srca