HIRURGIJA

OPŠTA HIRURGIJA

Pregled abdomena, UZ dijagnostika abdominalnih organa, postavljanje dijagnoze i dalje terapije.

Hiruška obrada rana, skidanje konaca posle operacija, obrada dekubitalnih rana, hiruško zbrinjavanje povreda ( sutura rana, nekrektomije i debirdman rana ), otvaranje abscesa.

Operacije u lokalnoj anesteziji tumora na koži ( lipomi, ateromi, manji tumori suspektni na malignitet ), uz ph verifikaciju.

VASKULARNA HIRURGIJA

Vaskularni pregled, dopler arterija i vena nogu, vrata i ruku, dopler abdominalne aorte, postavljanje dijagnoze i dalja terapija ( ordiniranje vazodilatatornih koktela ), HBO terapije.

Sklerozacija vena nogu manjeg kalibra sklerozantnim sredstvima.

KARDIOLOGIJA

  • Pregled kardiologa sa EKG pregledom
  • Ultrazvuk srca
  • Ergometrija
  • Holter EKG
  • Holter pritiska

Dr Obrad Đurić

Klinika za urgentu medicinu – VMA

Uža oblast intervencije na krvnim sudovima srca, kontola posle ugradnje stenta, praćenje pacijenata posle ugradnje stenta, kontrola operisanih pacijenata.

Opširnije…


Dr Miloš Babić

IKVB „Dedinje“

Uža oblast poremećaji srčanog ritma, preskakanje srca, nepravilan srčani rad.

Indikacije za elektrofiziološko ispitivanje, kontola pacijenata posle elektofizioloskih procedura (ablacije).

Indikacije za pacemaker (srčani vodič) i ugradnju defibrilatora.

Opširnije…